Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

I.

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 1. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú iba na obchodné vzťahy založené kúpnou zmluvou medzi kupujúcim a spoločnosťou StrojRez s.r.o.,  Maršová-Rašov 203, 013 51 , IČO: 52 414 035 ,  DIČ : 2121031858 , zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, v oddieli Sro, vo vložke 72539/L , ako predávajúcim a prevádzkovateľom (ďalej len „predávajúci“), uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodu  https://www.strojrez.sk/obchod/ (ďalej len „obchod“).
 • Kupujúcim sa rozumie fyzická, alebo právnická osoba, ktorá po vlastnej autorizácii odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu.
 • Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom (meno a priezvisko, resp. obchodné meno, bydlisko, resp. miesto podnikania,  IČO, IČ DPH – ak je pridelené, miesto dodania, kontaktná osoba, telefónne číslo, e-mailová adresa), zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celkovej cene objednávky (vrátane DPH), spracovaný systémom obchodu.
 • Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho vo vzťahu založenom kúpnou zmluvou podľa bodu 1, v znení zverejnenom na internetovej stránke https://www.strojrez.sk/obchod/ v čase odoslania elektronickej objednávky a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

II.

Objednávka a uzatvorenie zmluvy

 1. Každá prijatá elektronická objednávka sa považuje za záväzný návrh kúpno-predajnej zmluvy  v zmysle § 43a Občianskeho zákonníka.
 2. Za akceptáciu objednávky sa považuje odoslanie potvrdzujúceho e-mailu systémom elektronického obchodu. Objednávka zrušená kupujúcim do 24 hodín od jej doručenia, sa považuje za nedoručenú (neplatnú).
 3. Predávajúci je oprávnený v prípade objednávky s cenou objednaného tovaru vyššou ako 200 € alebo s nákladmi na dodanie tovaru vyššími oproti štandardným nákladom na dodanie tvaru podľa článku VII. týchto VOP, žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky aj iným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia takejto autorizácie kupujúcim alebo jej nerealizovaním v lehote piatich pracovných dní odo dňa doručenia autorizačnej výzvy predávajúceho, považuje sa objednávku za nedoručenú (neplatnú).
 4. Kúpno-predajná zmluva sa považuje za uzavretú dňom odoslania potvrdzujúceho e-mailu podľa bodu 2. tohto článku.

III.

Dodacie podmienky a termíny

 1. Predávajúci realizuje dodanie tovaru najmä prostredníctvom podnikateľských subjektov, ktoré poskytujú doručovateľské služby, resp. služby kuriéra (ďalej len „prepravca“). Po predchádzajúcej dohode s kupujúcim je možné dodanie tovaru aj iným spôsobom, ktorého náklady nie sú neprimerane vysoké oproti štandardnému spôsobu dodania.
 2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním prepravcovi alebo priamo kupujúcemu.
 3. Po zabalení a expedovaní objednaného tovaru predávajúci označí objednávku v systéme obchodu ako expedovanú. Informácia je po prihlásení kupujúceho automaticky prístupná v obchode https://www.strojrez.sk/obchod/ pri každej objednávke zvlášť. Zároveň je kupujúcemu odoslaný informačný e-mail.
 4. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho až zaplatením kúpnej ceny v plnej výške.
 5. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu spravidla do 14 dní odo dňa doručenia elektronickej objednávky, prípadne v inej lehote po dohode s kupujúcim. Pokiaľ to vzhľadom na rozsiahlosť objednávky alebo iné dôvody na strane predávajúceho nie je možné, predávajúci dodá tovar kupujúcemu v čo najkratšej lehote, najneskôr však do 30 dní od doručenia objednávky. O týchto skutočnostiach predávajúci kupujúceho informuje e-mailom alebo telefonicky bez zbytočného odkladu.
 6. Predávajúci dodáva tovar kupujúcemu v bežných použitých obaloch, s výnimkou prípadov, ak z povahy tovaru alebo na základe dohody s kupujúcim vyplývajú špeciálne požiadavky na balenie.

IV.

Kúpna cena a platby

 1. Kupujúci má v systéme obchodu možnosť úhrady kúpnej ceny bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho uvedený na príslušnej faktúre.
 2. V prípade úhrady kúpnej ceny bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, je kúpna cena splatná najneskôr v deň uvedený na faktúre ako deň splatnosti faktúry a v tento deň musí byť kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho. Lehota splatnosti je 7 dní odo dňa vystavenia faktúry, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú  inak.
 3. Ak celková kúpna cena objednaného tovaru vrátane DPH prevyšuje 200 €, predávajúci môže od kupujúceho požadovať zaplatenie zálohy až do výšky celej kúpnej ceny vopred. Zaplatená záloha sa po dodaní tovaru započíta na kúpnu cenu. V prípade odmietnutia zaplatiť zálohu vopred, považuje sa objednávka za nedoručenú (neplatnú).
 4. Pre prípad omeškania kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny, môže predávajúci požadovať zaplatenie úrokov z omeškania v zmysle § 369 Obchodného zákonníka v zákonnej výške.

V.

Zľavy

 1. Pri odbere väčšieho množstva možnosť získania zľavy.

VI.

Záruka, reklamácie, odstúpenie od zmluvy

 1. Predávajúci spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú, to znamená faktúru – daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako dodací list a v prípade dodania tovaru spotrebiteľovi aj ako potvrdenie o uzavretí zmluvy v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Prílohou faktúry a súčasne neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy je informácia predávajúceho v zmysle § 3 ods. 5 citovaného zákona a poučenie spotrebiteľa o uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy vrátane formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
 2. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom (§ 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov), je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy s predávajúcim, a to aj bez uvedenia dôvodu, v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci – spotrebiteľ môže od zmluvy odstúpiť jednoznačne formulovaným vyhlásením, na ktoré môže využiť formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý je zverejnený na internetovej stránke https://www.strojrez.sk/obchod/ a tiež je prílohou faktúry. Odstúpenie od kúpnej zmluvy je potrebné zaslať poštou na adresu sídla predávajúceho alebo elektronickou poštou na adresu mail strojrez@strojrez.sk predávajúci po odstúpení kupujúceho – spotrebiteľa od zmluvy, vráti kupujúcemu – spotrebiteľovi do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy všetky zaplatené platby, najmä kúpnu cenu vrátane expedičných nákladov zaplatených kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci – spotrebiteľ pri svojej platbe. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu – spotrebiteľovi rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci – spotrebiteľ a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
 3. Kupujúci – spotrebiteľ je povinný po odstúpení od zmluvy najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť predávajúcemu alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo ním na ten účel poverenej osobe. Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo ním poverenej osobe, znáša kupujúci – spotrebiteľ. Kým tovar nie je predávajúcemu doručený späť alebo kým predávajúcemu kupujúci – spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť, predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu – spotrebiteľovi zaplatené platby podľa bodu 3. tohto článku.
 4. Kupujúci – spotrebiteľ by mal tovar vrátiť úplný, nepoškodený, čistý, ak je to možné v pôvodnom obale, v stave a hodnote, v akom ho prevzal. Kupujúci – spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. 
 5. Kupujúci – spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy ak to vyplýva zo zákona (§ 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov), najmä ak predmetom kúpnej zmluvy je
  – predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
  – predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
  – predaj periodickej tlače
  s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale.
 6. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka (§ 619 a nasl. OZ), resp. v zmysle § 422 a nasl. Obchodného zákonníka pokiaľ kupujúcim nie je spotrebiteľ.
 7.  Kupujúci – spotrebiteľ môže reklamovať dodaný tovar v súlade so zákonom písomne na adrese sídla predávajúceho alebo elektronickou poštou na adrese strojrez@strojrez.sk, pričom v reklamačnom oznámení uvedie jednoznačne a výstižne tvrdené vady tovaru, ak je to možné pripojí fotografie tovaru a uvedie návrh vybavenia reklamácie.
 8. Predávajúci vybavuje reklamácie tak, aby bez zbytočného odkladu bola reklamácia vybavená zmierlivo.

VII.

Expedičné náklady

 1. Pri prevzatí tovaru kupujúcim v mieste sídla predávajúceho po predchádzajúcej dohode, predávajúci expedičné náklady neúčtuje.

VIII.

Záverečné a prechodné ustanovenia

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú zverejnené na internetovej stránke https://www.strojrez.sk/obchod/. V znení platnom v deň akceptácie objednávky sú neoddeliteľnou súčasťou uzatvorenej kúpnej zmluvy a odoslaním elektronickej objednávky kupujúci súčasne bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia týchto „VOP“,v znení podľa tohto bodu.
 2. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré nie sú upravené týmito „VOP“ sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a iných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.
 3. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho výhradne v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informačné povinnosti podľa § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. predávajúci plní zverejnením zákonom požadovaných informácii na internetovej stránke https://www.strojrez.sk/obchod/.
 4. Prípadné spory medzi stranami, sa predávajúci a kupujúci pokúsia riešiť zmierlivo vzájomnou dohodou. Ak takéto riešenie nebude možné, príslušným na riešenie sporu bude všeobecný súd príslušný podľa procesnoprávnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. Predávajúci nevyužíva a neakceptuje riešenie sporov alternatívnou formou, teda v rozhodcovskom konaní alebo mediáciou.
 5. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňom 27. augusta 2020